ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттар (2021 жылы енгізілген)


АкадемикЕ.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті өзіндік үлгідегі білім туралы дипломдардағы жолдардың сипаттамасы

Дипломның бланкілері мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде  төмендегідей толтырылады:

1) «Аттестаттау комиссиясының шешімімен» деген жолда, жылы (санмен), күні (санмен), айы (жазумен), аттестаттау комиссиясы хаттамасының нөмірі (санмен) көрсетіледі. PhD докторы дипломының бланкісінде жолды толтыру кезінде ұсыныс қосу «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің шешімімен» ҚР БҒМ БҒССҚЕК бұйрығының нөмірі мен шығарылған күнін көрсету;

2) оқуды аяқтаған Қазақстан Республикасының азаматтары үшін «тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда)» деген жолда жеке басын куәландыратын құжаттағы (не оны алмастыратын құжаттағы) жазбаға сәйкес толық жазылады, ал шетелдік азаматтар үшін олар шетелдік паспорттың деректері бойынша транслитерациясыз жазылады;

3) «білім беру бағдарламасы бойынша» деген жолда білім беру бағдарламасының коды мен атауы көрсетіледі;

4) «дәреже берілді» деген жолда - білім беру бағдарламасы бойынша ғылым саласындаберілетін дәреженің атауы;

5) «оқыту нысаны» деген жолда «күндізгі немесе сырттай немесе қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып» (ҚБТ) тиісті белгісі көрсетіледі;

6) соңғы жолда берілетін бланкілерді тіркеу журналы бойынша тіркеу нөмірі, бланкінің берілген күні: жылы (төрт таңбалы санмен), күні (санмен), айы (жазумен), білім беру ұйымы орналасқан қала көрсетіледі.

7) PhD докторы дипломының бланкісінде «Диссертация тақырыбы» деген жолды толтырған кезде диссертация тақырыбының толық атауын тырнақшасыз көрсету;

8) «Ғылыми консультанттар» жолын толтырған кезде PhD докторы дипломының бланкісінде ғылыми консультанттардың тегін, аты-жөнін, ғылыми дәрежесін көрсету;

9) PhD докторы дипломының бланкісінде «Ресми рецензенттер»" жолын толтырған кезде «Ресми рецензенттердің» тегін, аты-жөнін, ғылыми дәрежесін көрсету;

10) PhD докторы дипломының бланкісінде «Қорғау орны» жолын толтырған кезде диссертация қорғалған мекеменің толық атауын көрсету;

11) PhD докторы дипломының бланкісінде «Қорғау күні» жолын толтырған кезде күнін рет-ретімен көрсету күні.айы. диссертацияны қорғау жылы, оларды нүктемен бөлу.

Бакалавр және магистр дипломы бланкісіне Басқарма төрағасы-ректор және факультет деканы қара пастасы бар шарикті қаламмен қол қояды, PhD докторы дипломының бланкісіне Басқарма Төрағасы-Ректор қол қояды. Мөр қоюға бөлінген орынға «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның мөрі қойылады.

Дипломға қосымшалар үш тілде төмендегідей толтырылады:

1) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) толық көрсетіледі;

2) туған күні (санмен), айы (жазумен) және жылы (төрт таңбалы санмен) көрсетіле отырып жазылады;

3) «Алдыңғы білім туралы құжат» деген жолда осы тұлғаның «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-на қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және оның берілген жылы көрсетіледі. Егер алдыңғы білім туралы құжат шетелде алынған жағдайда, ЖОО-ның және елдің атауы латын транскрипциясындағы түпнұсқа тілінде көрсетіледі;

4) «Оқуға түсті» және «Оқуды аяқтады» деген жолда тиісінше оқуға түскен жылы және оқуды бітірген жылы төрт таңбалы сандармен, сондай-ақ осы тұлға оқуға түскен университеттің толық атауы және осы тұлға оқуды аяқтаған университеттің атауы көрсетіледі;

5) «Кәсіптік практика» деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны - ECTS және бағасы (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен) көрсетіледі));

6) «Қорытынды аттестаттау» деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны - ECTS көрсетіледі және егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атауы көрсетіледі және бір баға қойылады;

7) «Орындау және қорғау» деген жолда дипломдық жоба (жұмыс) немесе диссертация тақырыбының атауы,сондай-ақ бағасы (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен) көрсетіледі);

8) «Академиялық кредиттердің жалпы саны-ECTS» жолында-кредиттер саны цифрлармен көрсетіледі;

9) «Оқытудың орташа өлшемді бағасы (GPA)» жолында - оқудың барлық кезеңіндегі орташа балл цифрлармен көрсетіледі;

10) «Аттестаттау комиссиясының шешімімен» деген жолда хаттаманың нөмірі және күні цифрлармен көрсетіледі;

11) «Берілді (берілді)» деген жолда дәрежесі көрсетіледі;

12) «Білім беру бағдарламасы» жолында ББ коды мен атауы көрсетіледі;

13) «Білім беру саласы» деген жолда білім беру саласының коды мен атауы көрсетіледі;

14) «Даярлау бағыты» жолында жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағытының коды мен атауы көрсетіледі;

15) «Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі» жолында мынадай деңгей цифрлармен көрсетіледі: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7;

16) «Оқу кезінде келесі пәндерді оқыдымжәне келесі емтихандарды  тапсырдым» деген бағанда барлық пәндер, оның ішінде белгіленген тәртіппен «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ қайта тапсырған басқа ЖОО-да оқыған пәндер енгізіледі. Сандық сілтемеде қосымша бланкінің төменгі жағында басқа университеттердің атауы көрсетіледі;

17) Бітірушінің тиісті білім беру бағдарламасында айқындалған пәндерден тыс оқыған пәндері диплом қосымшасына түлектің өтініші бойынша оның келісімімен енгізіледі;

18) Диплом қосымшасының оң жақ жоғарғы бұрышында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ логотипі орналастырылады, университеттің атауы қаласы, дипломның сериясы мен нөмірі, берілген күні, тіркеу нөмірі көрсетіледі;

19) Дипломның қосымшасына Басқарма Төрағасы-Ректор, факультет деканы және хатшы қол қояды. Мөрге бөлінген орынға оқу орнының мөрі қойылады.

20) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын аяқтағаны туралы қосымшалары дипломсыз жарамсыз болып табылады.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен №3 Хаттама 19.03.2021 жылғы
(29.11.2021 № 9 хаттамаға өзгерістермен) бекітілген